wz

13. Století

1226 - První zmínka o řece Jihlavě v li-
stině papeže Honoria II.
1233 - Datovaná listina, ve které se uvádí třináct vsí slovanského jména, poplatných desátkem farnímu kostelu sv, Jana Křtiteleve Staré Jihlavě na haberské stezce při brodu přes řeku Jihlavu.
1234 - Přemysl, markrabí moravský, věnuje tišnovskému kláštěru slovanskou osadu Starou Jihlavu.
1240 - Václav I. získává od tišnovské- ho kláštěra Jihlavu a další vesnice, patr- ně s úmyslem založení nového kolo-nisačního města z důvodu nalezení rudného bohatství.
1240 - 1243 - Po objevení stříbrných rud němečtí kolonisté zakládají město na návrší na pravém břehu řeky Jihlavy.
1249 - Václav I. a Přemysl (markrabí moravský) potvrzují městu Jihlavě měs-tská a horní práva (tzv. Privilegium A).
1249 - První zmínka o mincovně v Jihlavě
1257 - Jihlavská fara přenesena do no- vého kolonisačního města k sv. Jakubu, k jehož poctě světí nový chrám olomo- ucký biskup Bruno 30. 5. Stará Jihlava ztrácí na svém významu.
1258 - Nejstarší zmínka o jihlavském špitálu.
1269 - Přemysl II, král český, uděluje Jihlavě právo skladu.
1270 - Jihlava přijímá první stavební řád z rukou krále Přemysla Otakara II. s hlavním zřetelem při výstavbě na vlas- tní potřeby města.

1275 - Přemysl II. prodává jihlavským měšťanům tavírnu a mincovnu.
1278 - Rudolf Habsburský potvrzuje jihlavským privilegia.
1279 - V Jihlavě se konají královské svatby dětí Přemysla II. (Václava a Anežky) s dětmi Rudolfa Habsburské-ho (Jitkou a Rudolfem).
1288 - Nejstarší zmínka o jihlavské škole (rektor Herman).
1290 - Přibližný letopočet sepsání dru- hé listinyjihlavského městského a horní-ho práva (tzv. Privilegium B).
1293 - První známé jméno rychtáře (Berthold).
1300 - Václav II. ruší jihlavskou min-covnu: právo raziti mince jakožto krá- lovský regál přísluší mincovně v Kutné Hoře.
Kolem 1300 - Na rozmezí století první horní město Saska Freiberk přijímá Jihlavské horní právo a vzniká tzv. Ně- meckéhorní právo jihlavské.