wz

14. Století

1304 - Gozzius a Orvieto - učený ital-ský právník při dvoře Václava II. zpra- coval Jihlavské horní právo, "Jus regale montanorum", které se stalo základem horních práv v celé Evropě.
1307 - Z tohoto roku zaznamenáváme jména rytíře Zeboty (Sypoty) a konšelů Gundolfa, Chunrada a dalších.
1328 - Zemětřesení a zátopy poškozují jihlavská horní díla.
1345 - Karel, markrabí moravský, roz- šiřuje jihlavskou horní pravomoc a posi- luje postavení vrchního horního tribuná-lu. Na Karlovu výzvu k povznesení ob- chodu přicházejí židé do Jihlavy.
1348 - Zaznamenává jihlavský kronikář první morovou epidemii v městě. (První a nejstrašnější epidemie v dějinách, kte-rá si vyžádala za oběť třetinu evropského obyvatelstva.)
1349 - Soukenickému cechu je vydán první cechovní statut.
1353 - Zaznamenán první z velikých požárů středověké Jihlavy, který zach- vátil téměř celé město.
1359 - Karel IV. potvrzuje jihlavská privilegia. První zmínka archivní o české ulici ve městě (platea Bohemorum), do- svědčuje, že český živel byl v Jihlavě již v nejstarších dobách.
1376 - Zátopy v jihlavských dolech ochromují důlní podnikání.
1389 - Zmínka o vodovodu jihlavském, patrně krátce před tím zřízeném.
1391 - řemeslníci za vedení soukeníků se bouří proti rychtáři a městské radě; první velký projev sociální nespokoje- nosti.

1400 - Jihlavský řemeslník Řídel zřizuje nadaci k stavbě kaple sv. Václava, na- zývané pak Českou kaplí.