wz

15. Století

1402 - Jihlava je přepadena českými zemany za vedení Zikmunda z Rokšte-jna a Jana Sokola z Lamberka (freska v minoritském kostele).
1410 - Kolem tohoto roku vzniká index městského písaře Jana z Gelnhausenu, jenž je perlou gotického iluminačního umění, s nejstarším vyobrazením dnešní- ho jihlavského znaku.
1420 - Jihlava vypovídá nepřátelství hu- sitské Praze.
1421 - Císař Zikmund potvrzuje Jihlav- ským privilegia.
1422 - Zikmund po porážce u Němec- kého Brodu prchá přes Jihlavu a dle pověsti se zastaqvuje u tzv. císařské studánky u Hosova.
1423 - žižka obléhá Jihlavu bez úspěchu.
1425 - Pod záminkou nadržování husi-tům jsou Židé vypuzeni z Jihlavy; Syna- goga v Židovské ulici přeměnena v chu- dobinec (1427) a později v kapli.
1426 - Město kupuje zastavěné pozemky, na nichž později staví budovu dnešní radnice.
1427 - Husitský hejtman Jan Roháč z Dubé obléhá Jihlavu.
1436 - Na jihlavském náměstí jsou 5. července vyhlášena basilejská kompak- táta za přítomnosti strany podobojí, pa- pažské legace a císaře Zikmunda. Zik- mund potvrzuje jihlavská privilegia a je přijat za krále.
1438 - Čeští katoličtí páni přijímají v Jihlavě Slbrechta, vévodu rakouského za krále českého.

1441 - Skončilo nepřátelství mezi Jihla-vou a Táborem jako poslední ohlas hu- sitské revoluce; Jihlavští uzavírají mírovou smlouvu s Táborem za zprosředkovatelství Zdeňka Brtnického z Valdšte-na.
1449
- Koná se v Jihlavě sjezd strany poděbradské a rožmberské.
1453- Ladislav Pohrobek skládá při zemské hranici na řece Jihlavě přísahu česjým stavům.
1458 - Král Jiří z Poděbrad donutil po-slušnost Jihlavy jejím obléháním a pot- vrdil Jihlavským privilegia.
1460 - Petr Přespole, měšťan kutnoho- rský, překládá do češtiny Jihlavské horní právo.
1467 - Jihlavští opět na straně nepřátel Jiřího po boku Matyáše a panské tzv. Jednoty zelenohorské. Jiří zbavuje Jihla- vu vrchního horního tribunálu ve pros- pěch Kutné Hory.
1469 - Matyáš Korvín se zmocnil celé Moravy a byl zvolen českým králem proti Jiříku z Poděbrad korunovací v Olomouci. prohlášení Matyáše českým králem proběhlo v Jihlavě v kostele sv. Jakuba.
1471 - Jiří z Poděbrad obléhá Jihlavu a po jeho smrti Matyáš Korvín se v Jihlavě snaží prosadit platnost své volby.
1479 - Matyáš, jako markrabí moravský, potvrzuje jihlavská privilegia.
1480 - Veliká morová epidemie si vyžá- dala podle zprávy kronikáře 4 000 obětí.
1486 - Český král Vladislav II. a Matyáš Korvín uzavírají v Jihlavě dědické úmluvy.

>>>