wz

16. Století

1501 - V dominikánském klášteře se koná sněm moravských stavů.
1507 - Dokončena stavba Praěné věže (později nazývané Růžovou nebo Čer- venou) v hradební zdi v dnešní Husově ulici.
1508 - 1509- Renesančné přestavěná brána Matky boží.
1510 - Založeno předměstí Matky boží.
1513 - Velkému požáru, který vznikl v dominikánském kláštěře, padl za oběť také kostel sv. Kříže a 90 domů.
1520 - Počátek velkých sociálních bouří, které si vynutily reformu městské správy.
1520- Velká morová epidemie ve měs-tě. první zmínka o jihlavské lékarně (bý- valá lékarna naproti poště)
1522 - Jihlavu zaplavuje hnutí německé reformace po příchodu luteránského kazatele Pavla Sperata.
1523 - Jihlavská historie zaznamenává dosud největší požár, při němž celé město lehlo popelem. Zkázu přežily je- nom kostel sv. Kříže a dominikánský kláštěr. Požár dal základ renesanční Ji- hlavě.
1524 - Sociální bouře, vznícené v roce 1520, vrcholí pozvižením cechů; řeme- slníkům se dostává zastoupení v městs-ké radě.
1525- Opět velký požár města, který zachvátil také dominikásnký kláštěr.
1527 - Nově zvolený český král Ferdi- nadnd I. přísahá na přechodu zemské hranice českým stavům, že složí přísahu, kterou mu stavové při korunovaci před- loží.

1531 - V dominikánském kláštěře za-n sedá zemský sněm moravských stavů za přítomnosti Ferdinandovy (tzv. "zřízení jihlavska").
1535 - Vyhořela jihlavská radnice
1538 - Další požár města
1539 - Při renovaci radnici v radních sí- ni prvního patra byla vyplněna vysoká gotická okna barevnými skly; zachovali se výplně s městským znakem.
1540 - Ve Starých Horách v místech staré tavírny vzniká jedna z nejstarších českých papíren, která se stává vedle důlních podniků první jihlavskou manu- fakturou.
1541
- Pravděpodobně největší moro- vá epidemie, která postihla Jihlavu. Kronikář uvádí 8 000 obětí.
1545 - Obnoveny věže kostela sv. Ja- kuba. SPodní, původně vyšší byla sní- žena roku 1548.
1547 - Jihlava jako jediné moravské město se ocitá v čele moravského od-poru po boku protestantských stavů (Jednota šmalkaldská) v odboji proti králi Ferdinandovi. Poorážce odboje je trestána pokutou a odnětím statků.
1548 - Město postiženo třemi požáry, založenými paličem Barabášem.
1550 - Zbudováno 6 masných krámů na rohu ulice Hrnčířské (dnes Čajkov- ského).
1551 - Město postihl velký požár. Pla-meny zachvátily radnici, dominikánský kláštěr s kostelem sv. Kříže, špitál a 150 domů.

>>>