wz

17. Století

1603 - Městská rada věnuje křísiteli jihlavského hornictví Rudolfovi II. stří-brný pecen z výtěžku nového dolování.
1605 - Mor v Jihlavě
1610 - Za tažení proti Rudolfu II. táboří před Jihlavou s vojskem král Matyáš.
1611 - Zřízena velká soukenická barví- rnaHanse Hoffstettera.
1612 - Radnice poškozena vichřicí.
1615 - Císař Matyáš potvrzuje jihlav-ská privilegia.
1615 - 1618 - Vybudován vodovod ze Smrčné přes Červený mlýn do města.
1619 - Luteránská Jihlava za českého povstání se staví pod prapor odboje a město obsazuje Matyáš Thurn, farní ko- stel je v moci protestantů.
1625 - Do Jihlavy přicházejí jezuité, zří- zují gymnázium a konají přípravy k sta- vbě prozatimního kostela a koleje.
1628 - V rekatolizaci Jihlavy přicházejí jezuitům na pomoc kapucíni.
1630 - Soukenický cech kupuje na ná- městí dům, který byl potom nazýván Meisterhausem (dům čp. 57 - muzeum).
1630 - 1932 - Vystavěn kapucinský kostel s kláštěrem.
1634 - Císař Ferdinand II. potvrzuje městská privilegia.
1645 - 13.3. je Jihlava dobyta Švédy; velitelem města se stává krutý plukovník Oesterling.
1646 - Při opevňovacích pracích je zbořena kaple sv. Václava (tzv. česká kaple), stojící v hradební zfi za kostelem sv. Jakuba.

1647 - Jihlava dobyta císařskými pod vedením generála hr. Buchheima (8.12.)
1651- Po požáru město vyhořel nový špitál.
1661 - Obnoven hřbitovní kostelík N. Trojice pobořen za švédské okupace a je zasvěcen sv. Duchu.
1680 - 1689 - Jezuité staví nový kostel sv. Ignáce z Loyoly.
1690 - na místě pranýře na horním ná- městí se staví mariánský neboli morový sloup.
1691 - Pod Jánským kopečkem je po- stavena velká soukenická valcha.
1698 - U soukenické valchy staví sou- kenický cech přes řeku krytý dřevěný most.
1700- Zahájebny práce na stavbě jezuitské koleje (bývalá knihovna).