wz

19. Století

1801 - Zřízena první textilní továrna Tostova.
1802 - Starý vojenský špitál ve Věžní ulici je adaptován na městskou nemoc-nici.
1805 - Jihlava je obsazena francouz- ským a bavorským vojskem. v bitvě u Štoků vítězí Rakušané.
1810 - Marie Louisa, žena Napoleono-va, navštívila Jihlavu.
1812 - Pod Jánským kopečkem se zři-zuje plovárna.
1818- Přestavba kaple sv. Dismase ve věznici.
1819 - Město dostává první veřejné osvětlení. Bourá se zeď kolem farního kostela a vzniká Jakubské náměstí. Za-ložen hudební spolek a pěvecká škola.
1824 - Jihlava dostává první chodník u kostela sv. Ignáce. zavedeno noční os-větlení města. založeny sady pod hrad-bama (tz. Malý Heulos), dnešní Březi- novy sady.
1828 - Předlážděno jihlavské náměstí a část ulice Křížové a Matky boží.
1833 - Zbourána Císařská brána (Kří-žová fortna) v Křížové ulici.
1835 - J. F. Muller postavil evangelic- kou modlitebnu ve dvoře domu č. 18 v žižkově ulici.
1836 - V Jihlavě se usadil jako lékař dr. Leopold Fritz, buditel a vůdce jihla- vských Čechů.
1842 - Zbořen barbakan před bránou Špitálskou a u brány Brtnické.
1844 - Zbourána Brněnská brána (Če- ská), prolomeny hradby v Nové ulici

(dnes Benešova). Založena plovárna u Dlouhé stěny.
1845 - Dr. Leopold Fritz se svými přá- teli Ant. Musilem a Ferd. Hellerem za- kládají českou čítárnu.
1845 - 1846 - Zbořena Brtnická brána.
1846 - Postaven Pražský (Červený) most a ze starohorské papírny se stává továrna na výrobu sukna.
1847 - Ferd. Heller, učitel hudby, poz- dější tvůrce tance Česká beseda, sklá- dá rekviem za Josefa Jungmanna (pany- chida v kostele sv. Ignáce).
1848 - Dr. L. Fritz uspořádal první če- skou besedu v Jihlavě. V revoluční době se tvoří v Jihlavě Národní garda, jeden oddíl je vyslán na pomoc revoluč- ní Vídni. Revolučný kvas dává vznik časopisu Sonntagsbalatt. Matěj Kneissl, učitel českého jazyka se pokouší založit český časopis Skřivánek.
1849 - Dr. Fritz zakládá českou knihovnu a tzv. Fritzovu zahradu vzácých dřevin. Zbořena Špitálská brána.
1850 - Založena německá reálka.
1850 - Nová jihlavská městská nemoc- nice předána k svému účelu. Zahájena činnost v divadle, které vybudoval Jan Okónski, jihlavský továrník, rodilý Var-šavan, z bývalého kapucínského kláště-ra.
1850 - 1856 - Jihlavská tiskárna tiskne první český časopis Včelka, který vy-dává humpolecký učitel Sluníčko.
1851 - Z Tostovy textilky vzniká továrna na tabák.

>>>